Odchov "Y"

01.01.2014 12:19

Otec: Marsyas Futuro

Matka: Nimue Brusinka

narozeni 9.11.2013


Yami Kshaeta Cavalletto, samec

hladké satén, červená

Yngvi Cavalletto, samec

hladké satén, červená

Ysolt Cavalletto, samice

hladké satén, červená